swfupload.orgโครงการสะพานส่งเสริมเศรษฐกิจ, โครงการ Land Bridge ของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซึ่งมีลักษณะคล้ายกับทางลัดที่นำเสนอผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบงำการประชุมคณะรัฐมนตรีเคลื่อนที่เมื่อเร็วๆ นี้ที่จังหวัดระนอง ชาวบ้านแสดงความวิตกต่อนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน โดยเน้นย้ำถึงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และการหยุดชะงักของวิถีชีวิตของพวกเขา

เมื่อเผชิญกับการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่ซบเซา รัฐบาลมองว่าโครงการ Land Bridge เป็นทางออกที่น่าหวังในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก เงินทุนสำหรับโครงการริเริ่มนี้คาดว่าจะมาจากภาคเอกชนผ่านทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)

ทางลัดด้านลอจิสติกส์ที่นำเสนอนี้ ซึ่งมีท่าเรือน้ำลึก ทางรถไฟ และเขตเศรษฐกิจใหม่ ไม่ใช่แนวคิดใหม่สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขตเศรษฐกิจทวายในเมียนมาร์ ซึ่งยังคงถูกระงับ มีเป้าหมายเพื่อสร้างเส้นทางโลจิสติกส์ใหม่เชื่อมต่อการขนส่งทางบกภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับท่าเรือทวาย โดยผ่านช่องแคบมะละกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเงินของผู้รับเหมาชาวไทยส่งผลกระทบต่อโครงการทวายที่ขึ้นอยู่กับการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินทุนของญี่ปุ่น ดังนั้น การดำเนินการของรัฐบาลไทยในโครงการ Land Bridge ควรอาศัยบทเรียนจากเหตุการณ์ทวายเพื่อทำความเข้าใจความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า

ไชยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าแห่งชาติไทย ได้เปรียบเทียบโครงการ Land Bridge กับโครงการทวาย ซึ่งทั้งสองโครงการขับเคลื่อนด้วยอุปทาน ทั้งสองโครงการมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกตลอดระยะเวลาของโครงการ เขาเน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนของตลาดการขนส่งทางทะเลและการส่งออก โดยเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการ

รัฐบาลสามารถเพิ่มโอกาสความสำเร็จของโครงการได้โดยการลดขนาดโดยคำนึงถึงความต้องการทั่วโลก การพัฒนาทิศทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างครอบคลุมก่อนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางของประเทศ ชัยชาญเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรภายในพื้นที่โครงการ

การขนส่งสินค้า

โครงการ Land Bridge ซึ่งรัฐบาลพิจารณาว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วยการสร้างท่าเรือน้ำลึก 2 แห่ง รวมถึงถนนและทางรถไฟระยะทาง 90 กิโลเมตร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างชุมพรบนชายฝั่งตะวันออกเลียบอ่าวไทยไปยังระนองบนชายฝั่งตะวันตกเลียบทะเลอันดามัน โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการขนส่งแห่งใหม่ และเสนอเส้นทางอื่นในการขนส่ง

โครงการนี้คาดว่าจะลดเวลาการเดินทางจากเก้าวันเหลือห้าวัน ส่งผลให้ค่าขนส่งลดลง แนวคิดเบื้องต้นคือการสร้างเส้นทางการขนส่งสินค้าจากระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ท่าเรือแหลมฉบังไปยังชายฝั่งอันดามันประมาณแปดล้านตันต่อปี นอกจากนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะใช้เป็นแบบอย่างการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ โดยจีนคาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการต่อเสถียรภาพทางการคลัง สังคม และสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังคำเตือนของสมใจ ภคพาสน์วิวัฒน์ นักวิเคราะห์อิสระทางการเมืองและเศรษฐกิจ นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

กวลิน หวังพิชยสุข รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวว่า ความสามารถของรัฐบาลไทยในการจัดสรรงบประมาณและระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ ทำให้มีข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือโครงการทวายที่ล้มเหลว รัฐบาลจำเป็นต้องประเมินการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในภูมิรัฐศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความต้องการการขนส่งผ่านภูมิภาคนี้เพียงพอเพื่อพิสูจน์ Land Bridge

หากการพัฒนาประสบความสำเร็จ โครงการ Land Bridge สามารถเปลี่ยนบางส่วนของภาคใต้ให้กลายเป็นกลไกทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศได้ คล้ายกับชายฝั่งทะเลตะวันออก โครงการนี้สามารถดึงดูดนักลงทุนจากตะวันออกกลางและจีน นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การกลั่นน้ำมันและการผลิตปิโตรเคมี

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *