ภาษีผู้ขายออนไลน์ของไทย

swfupload.orgภาษีผู้ขายออนไลน์ของไทย, ผู้ค้าออนไลน์ต้องยื่นภาษีปี 2024 โดยกรมสรรพากรกำหนดให้แพลตฟอร์มออนไลน์เปิดเผยข้อมูลรายได้ คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ใช้กับทุกธุรกิจ รวมถึงอีคอมเมิร์ซ บริการจัดส่งอาหารและผลิตภัณฑ์ เช่น ช้อปปี้ ลาซาด้า แกร็บ และติ๊กต็อก

ภาษีผู้ขายออนไลน์ของไทย
ภาษีผู้ขายออนไลน์ของไทย

แพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีรายได้ต่อปีเกิน 1 พันล้านบาท มีหน้าที่ต้องรักษาบัญชีพิเศษ บัญชีเหล่านี้ควรแสดงข้อมูลรายได้ของผู้ขายออนไลน์ที่ขายสินค้าหรือบริการบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ และต้องส่งให้กรมสรรพากรภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ผู้ขายออนไลน์ที่สงสัยเกี่ยวกับภาระผูกพันทางภาษีสำหรับธุรกิจออนไลน์ เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นภาษี และขั้นตอนการยื่นภาษีสามารถหาข้อมูลที่ครอบคลุมได้ที่นี่ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการขายออนไลน์ต้องเสียภาษีเงินได้ และการคำนวณจะแบ่งระหว่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ ในกรณีที่ยอดขายต่อปีเกิน 1,800,000 บาท กิจการจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภายใน 30 วัน

ผู้ขายออนไลน์ที่มีรายได้เกิน 60,000 บาท จะต้องยื่นภาษีปีละสองครั้ง การยื่นครั้งแรกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายครึ่งปี (แบบ ภ.ง.ด. 94) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน การยื่นแบบที่สองสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (แบบ ภ.ง.ด. 90) อยู่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป กรณียอดขายต่อปีเกิน 1,800,000 บาท ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้เกิน 1,800,000 บาท

ผู้ขายออนไลน์จำเป็นต้องเตรียมเอกสารบางอย่างในการยื่นภาษี สำหรับผู้ขายรายบุคคล ต้องใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.94 / ภ.ง.ด.90 เอกสารหลักฐานรายได้ และเอกสารการหักลดหย่อนภาษี สำหรับนิติบุคคล จำเป็นต้องมีแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.51 / ภ.ง.ด.50 เอกสารหลักฐานรายได้ และงบการเงิน

ในการเตรียมการยื่นภาษี ผู้ขายออนไลน์ควรเก็บบันทึกรายการขายและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ควรเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน ติดตามข่าวสารด้านภาษี และยื่นภาษีทั้งทางกรมสรรพากรหรือช่องทางออนไลน์ ตามรายงานข่าวสด

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *